Ordonantele Militare se executa, nu se discuta

Ordonantele Militare au caracter de lege, se executa de catre toate persoanele juridice si fizice de pe teritoriul Romaniei, asa cum au fost dispuse. Pentru ca intr-un termen foarte scurt au fost elaborate foarte multe ordonante, facem un scurt rezumat al documentelor aplicabile sistemului penitenciar:

I.  Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16.03.2020.
Articolul 1

Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.

Articolul 2

Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4):

a) libera circulație;

b) dreptul la viață intimă, familială și privată;

c) inviolabilitatea domiciliului;

d) dreptul la învățătură;

e) libertatea întrunirilor;

f) dreptul de proprietate privată;

g) dreptul la grevă;

h) libertatea economică.

Articolul 5(1) Coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de protecție civilă la situația de urgență generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu celelalte instituții implicate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

(2) Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în
Articolul 6

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

Anexa 1
Articolul 5(1) Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației.

(2) Instituțiile din cadrul Sistemului național de ordine publică și securitate națională suplimentează, la nevoie, efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în planuri, în funcție de evoluția situației.
Articolul 6

Instituțiile din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională pot angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă, cărora le-au încetat raporturile de serviciu.

Articolul 7

Pentru ca efectivele instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională să fie mereu la dispoziție în scopul intervenției în cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe perioada stării de urgență, se suspendă exercițiile, simulările, aplicațiile și orice alte activități care pot interfera cu măsurile luate de autoritățile competente destinate prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor cu COVID19, cu excepția celor cu caracter militar desfășurate în poligoanele de instrucție.
Articolul 19

Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi suspendați din funcțiile de conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite temporar aceste funcții să fie funcționari publici.
Articolul 36

Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
Art.42, alin 3 ) În procesele prevăzute la alin. (1), când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.
Articolul 47

(1) În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

(2) Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 de minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 de minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3) Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.

(4) Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.

(5) În completarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, polițistul de penitenciare este obligat să participe la toate activitățile desfășurate în conformitate cu dispozițiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihnă, timpul lucrat suplimentar în această împrejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzător.

(6) Pe perioada stării de urgență, în raport cu necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității penitenciare unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară, polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii.
Articolul 50

Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Articolul 51

(1) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
Articolul 54

(1) Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.

(2) În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.

Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2002 a fost emis in baza OUG nr.1/1999, privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta , aprobat prin Legea nr.453/2004.

II. OUG nr. 1/1999

Starea de urgenta reprezintă ansamblul de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de origine publică, instituit în întreaga ţara sau în anumite zone ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii:

a) existenta unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau democraţiei constituţionale, ceea ce face necesare apărarea instituţiilor statului de drept şi menţinerea sau restabilirea stării de legalitate;

b) iminenta producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor acestora.

Articolul 4

Pe durata stării de asediu şi a stării de urgenta, proporţional cu gravitatea situaţiei ce a determinat instituirea acestora şi numai dacă este necesar, poate fi restrâns exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale înscrise în Constituţie, cu acordul ministrului justiţiei.
Articolul 8

În exercitarea atribuţiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgenta, autorităţile militare emit ordonanţe militare care au putere de lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul 9(1) Conducătorii autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi cei ai altor persoane juridice sunt obligaţi să aplice în domeniul lor de activitate măsurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în actele normative conexe.

(2) Persoanele fizice sunt obligate să respecte măsurile cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă şi dispoziţiile prevăzute în actele normative specifice stării instituite.
Articolul 10

Starea de asediu sau starea de urgenţă se instituie de Preşedintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României.
Articolul 14

Decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenta trebuie să prevadă următoarele:a) motivele care au impus instituirea stării;

b) zona în care se instituie;

c) perioada pentru care se instituie;

d) drepturile şi libertăţile fundamentale al căror exerciţiu se restrânge, în limitele prevederilor constituţionale şi ale art. 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă;

e) autorităţile militare şi civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului şi competentele acestora;f) alte prevederi, dacă se considera necesare.
Articolul 18

(1) În cazul instituirii stării de urgenta în temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicării măsurilor dispuse prin decret revine, în principal, Ministerului de Interne.
Articolul 26

(1) Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot lua următoarele măsuri:

a) aplicarea de către autorităţile militare a măsurilor prevăzute în planurile aprobate conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale decretului de instituire;

b) organizarea şi asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile forţelor destinate apărării;

c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgenţă, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum şi a pazei şi supravegherii frontierei pe toată lungimea sa.

(2) Pe durata stării de urgenta, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici şi populaţia sunt obligaţi să aplice şi să respecte prevederile legale speciale pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente.
Articolul 31

(1) Fapta personalului militar în activitate sau mobilizat, care manifesta atitudine de defetism, incita la insubordonare sau nu executa ordinele primite, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau cu închisoare pe viaţa.

(2) Comandantul suprem al forţelor armate şi membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tarii răspund pentru ordinele date şi pentru efectele executării acestora.

Conform celor mentionate anterior, in situatie de urgenta , Romania , pentru rezolvarea problemelor care au determinat instituirea starii de urgenta, este condusa prin Ordonante Militare emise de ministrul Ministerului Afacerilor Interne, avizate de catre Prim-ministrul Romaniei.

III. Ordonante militare relevante pentru sistemul penitenciar

OM nr.1din 17.03.2020

Art.2, alin 1 se suspenda toate activitatile culturale ,stiintifice , artistice, religioase, sportive, de divertisment, sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise,

Alin.2 se pot oficia slujbe in lacasuri de cult de catre slujitorii bisericesti/religioase, fara accesul publicului , slujbele putand fi transmise in mass- media sau online.

OM nr 2 din 21.03.2020

Art.3, alin 1 circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii covid-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane.

Alin.2 prin formarea unui grup de persoane se intelege alcatuirea unui numar mai mare de 3 persoane care nu locuiesc impreuna.

Alin.3 interdictia privind circulatia persoanelor intr-un grup mai mare de 3 persoane se aplica circulatiei pietonale.

OM nr. 3 din 24.03.2020

Art.3…..se interzice activitatile sportive de echipa.

Plecand de la documentele mentionate anterior in sistemul penitenciar:

a. S-au suspendat:

– vizitele,

-pachetele,

– recompensele cu permisiunea iesirii in comunitate,

– scoaterea la punctele de lucru in exteriorul penitenciarului,

– s-au inchis usile camerelor pentru cei din regim deschis si semideschis,

– masa se serveste doar in camera,

– plimbarile se fac in grupuri de pana la 50 de ppl/ serie,

– s-au suspendat vizitele conjugale,

– s-au suspendat programele si activitatile de reintegrare sociala in grup, cu exceptia programului de adaptare la conditiile privarii de libertate, Prolib, activitatile sportive in grupuri mici, slujbe cu numar mic de participanti.

– au ramas evaluarile de specialitate, consilierile si convorbirile pentru situatii de criza.

Pentru compensare , A.N.P a dispus:

– inlocuire vizitelor cu convorbiri online si suplimentarea acestora,

– cresterea calitatii hranei,

– suplimentarea apelurilor telefonice,

– prelungirea programului pentru vizionarea tv.

Toate aceste masuri trebuie dispuse in acord cu Decretul Presedintelui Romaniei si Ordonantele Militare.

Din punctul nostru de vedere ordonantele militare se pun in aplicare asa cum sunt dispuse, nu interpretate in alt sens, extinse, sau restranse.

Vulnerabilitati ale deciziilor A.N.P:

Activitatile sportive in spatii inchise sau deschise, asa si cum ordonatele militare prevad, ar trebui suspendate de urgenta. Interpretarile A.N.P. despre grupuri mari, mici, pe camera etc, par a nu fi in acord cu ordonantele militare. Masura dispusa de ordonantele militare poate a avut ca logica si scaderea riscului de accidentare si a prezentarii la medic/spital. In plus avem si un exemplu de nerespectare a dispozitiilor cand un club de fotbal privat a decis ca 4 jucatori de fotbal se pot antrena respectand distantarea sociala punand cei 4 jucatori in cele 4 colturi ale terenului de fotbal. Autoritatile s-au sesizat si a scanctionat aceasta decizei.

Plimbarile in afara camerelor de detinere- ar trebui reduse la un maxim de 15 minute, seriile sa fie constituite exclusiv pe camera, nu in serii de 50 ppl, pentru a reduce riscul epidemiologic la nivelul unei singure camere.

Transferul detinutilor intre penitenciare ar trebuie sa fie strict interzis.

Slujbele religioase- ar trebui aplicate la fel ca in ordonantele militare, fara participanti, nu cu 5 ppl , nu pe grup de camera, nu cu slujbe in mijlocul curtilor de plimbare  etc. Plimbarea detinutilor in afara camerelor de detinere in cursul unei zile la diverse activitati ( biserica, sport, plimbare, medic, reintegrare, cumparaturi, convorbiri online) in forma dispusa de A.N.P. par a nu fi in acord cu ordonantele militare si poate creste exponential riscul de transmitere al covid-19.

Paradoxal, in timpul situatiei de urgenta , detinutii par a avea o libertate de miscare mai mare decat a persoanelor libere.

 

Evident ca unele dintre aspectele prezentare mai sus chiar sunt imperios necesare insa,  trebuie riguros organizate in raport cu cadrul legal existent , in cazul unei propagari in masa a covid -19, in interiorul sistemului penitenciar, analizele se vor face in raport de prevederile ordonantelor militare.

Unde a gresit si greseste A.N.P din punctul nostru de vedere ?

Lipsa unui inventar al activitatilor necesare care nu pot fi suspendate, pentru ca prin suspendarea lor ar genera o problema mai mare decat efectele covid-19 , ar trebui sa faca obiectul situatiilor de exceptie din ordonantele militare.

A.N.P. ar fi trebuit sa ceara M.J. delegarea unui secretar de stat care sa tina legatura cu M .A.I. si in cazul fiecarei ordonante militare sa o analizeze in stadiul de proiect si sa constate daca prin aprobarea ei ar afecta functionarea normala a sistemului peniteniar.

Indiferent de parerile exprimate aici recomandam tuturor sa respecte dispozitiile legale  date de catre sefii ierarhici superiori!

 

By Ionut

Lasă un răspuns